Monthly Archives: marzec 2014

Odpady zielone

Podczas zebrania z mieszkańcami została odczytana informacja Wójta Gminy Suchy Las dotycząca gospodarki odpadami zielonymi;

Od maja do listopada włącznie odpady zielone: trawa, liście, zielone rośliny, rozdrobnione gałęzie – będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszcza się co dwa miesiące. Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych wykonywany jest odpłatnie na podstawie złożonego zlecenia!

Natomiast przez cały rok odpady zielone można we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), gdzie zostaną odebrane nieodpłatnie. PSZOK mieści się przy oczyszczalni ścieków w Chludowie, ul. Golęczewska, tel. 691 150 250, e-mail: [email protected]. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w soboty w godz. 8.00 – 13.00. W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny. Do PSZOK można dostarczyć również gałęzie i korzenie. W tym przypadku w Punkcie pobierana jest jedynie opłata za ich rozdrobnienie, która wynosi:

– 10 zł za rozdrobnienie 100 kg gałęzi,

– 13,50 zł za rozdrobnienie 100 kg korzeni.

Poza tym istnieje możliwość zamówienia odbioru odpadów zielonych z nieruchomości. Usługa ta jest odpłatna i wynosi 35 zł za odbiór do 15 worków 120l. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej (Suchy Las, ul. Młodzieżowa 1, tel. 61 8125 160). W przypadku większej ilości odpadów zielonych można zamówić również kontener

(cennik w siedzibie ZGK lub na stronie internetowej www.zgksuchylas.eu).

Ważne! Należy pamiętać, że odpady zielone takie jak trawa liście, rośliny zielone nie mogą być zmieszane w jednym worku z rozdrobnionymi gałęziami. Rozdrobnione gałęzie należy wkładać do odrębnego worka! Wszystkie worki z odpadami zielonymi należy zawiązać lub zakleić.

 

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Suchy Las informujemy, że do 30 kwietnia na terenie gminy dopuszcza się spalanie odpadów zielonych poza instalacjami, ale wówczas, gdy nie narusza to innych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Zebranie osiedlowe 25.03.2014

W dniu 25 marca odbyło się kolejne zebranie mieszkańców Osiedla Suchy Las Wschód.W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera,Zarząd Osiedla  oraz 77 mieszkańców.

Na wstępie zebrania Przewodnicząca Zarządu Osiedla Anna Ankiewicz dokonała podsumowania działań Zarządu.

W następnej kolejności poruszono zaplanowane wcześniej tematy;

budowa filii Szkoły Podstawowej przy ul.Konwaliowej – Wójt Gminy przedstawił aktualny stan inwestycji oraz harmonogram najbliższych prac.Planowany termin otwarcia to zgodnie z warunkami przetargu 01.09.2014

ocena działalności pracy Straży Gminnej w Suchym Lesie– po przedstawieniu sprawozdania z działalności Straży za 2013 rozgorzała dyskusja której efektem był nieformalny wniosek o wzmocnienie patroli pieszych.

dalsza modernizacja ulicy Leśnej – poproszono przedstawiciela mieszkańców ulicy by przedstawił historię oraz plany dotyczące dalszej rozbudowy infrastruktury ograniczającej ruch oraz zwiększającej bezpieczeństwo.Podczas dyskusji z mieszkańcami innych części Osiedla ustalono iż władze Gminy z uwagą prześledzą wpływ otwarcia Zachodniej Obwodnicy Poznania na wielkość ruchu samochodowego w tej okolicy.Na podstawie tych obserwacji podjęte zostaną decyzje o dalszej rozbudowie infrastruktury.Zapisy budżetowe na ten cel pozostają bez zmian.

– dodatkowym punktem zebrania była informacja o planowanym uruchomieniu tzw PSZOK-a czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.Dyskusja dotyczyła najbardziej optymalnego położenia tego punktu.Po formalnym wniosku jednego z mieszkańców postanowiono nie głosować w tej sprawie.

Z okazji 1 rocznicy powołania Osiedla Suchy Las Wschód na wszystkich uczestników zebrania czekała słodka niespodzianka w postaci okolicznościowego tortu.

W imieniu Zarządu Osiedla dziękujemy wszystkim obecnym mieszkańcom za udział